Fit Food Style

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1       Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Remke Vet, eigenaar van Fit Food Style, hierna te noemen: Fit Food Style partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Fit Food Style uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1         Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Fit Food Style eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Fit Food Style

2.2       De verplichtingen van Fit Food Style gaan nooit verder dan door Fit Food Style schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1       Alle schriftelijke aanbiedingen van Fit Food Style zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Fit Food Style gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2       Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Fit Food Style mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3       Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Fit Food Style de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

3.4       Fit Food Style kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5       Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6        Food Style behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1       Cliënt zal Fit Food Style steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2       Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Fit Food Style verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3       Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Fit Food Style bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

5.1       Fit Food Style neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2       Fit Food Stylezal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Fit Food Style bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3       Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fit Food Style het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4       Fit Food Style kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot.

5.5       Indien er sprake is van een fotoshoot, worden de bewerkte foto’s binnen 2 weken na de shoot geleverd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

5.6       Fit Food Style blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1       Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Fit Food Style in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2       Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Fit Food Style.

6.3         Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4       Indien naar het oordeel van Fit Food Style een wijziging in de uitvoering van de   overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Fit Food Style bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

6.5         In geval van een fotoshoot kunnen er achteraf nabestellingen worden gedaan. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

6.6         Het is voor de ontvanger niet toegestaan om de foto’s van Fit Food Style door te geven aan derden (commerciele) bedrijven zonder toestemming. De foto’s mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt (zie offerte).

Artikel 7 Honorarium

7.1       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, een vast honorarium of een commissie percentage overeenkomen.

7.2       Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten of andere onkosten gemaakt, direct in het kader van de opdracht.

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1       Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Fit Food Style aan te wijzen bankrekening.

8.2       Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Fit Food Style is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3       Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Fit Food Style dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4       Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

9.1       Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Fit Food Style schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Fit Food Style ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1       Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Fit Food Style  opgeschort. In dat geval is Fit Food Style verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Fit Food Style zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Fit Food Style kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Fit Food Style bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Fit Food Style gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1       De totale aansprakelijk van Fit Food Style wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

11.2      Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.3       De aansprakelijkheid van Fit Food Style wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Fit Food Style onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fit Food Style ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.4      Fit Food Style is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Fit Food Style, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.5       De aansprakelijkheid van Fit Food Style is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.6      Opdrachtgever zal Fit Food Style vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.7      Fit Food Style is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.8      Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Fit Food Style geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 12 Annulering

12.1     Fit Food Style behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Fit Food Style kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Fit Food Style  de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

13.1     Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1     Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 15 Geschillen

15.1     Alle geschillen welk tussen Fit Food Style en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Fit Food Style ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2     Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1       Fit Food Style is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2     Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.3       Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit Food Style.

16.4     Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Fit Food Style toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blogs, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.